Regulamin-miw-1

2024 »

Regulamin korzystania z usług biura tłumaczeń MIW

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług na rzecz Klientów w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Biuro Tłumaczeń MIW, którego właścicielem jest WE GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 83/57, NIP: 7010667258, REGON 36658033000000 , KRS 0000664185 (dalej jako: MIW), czynne od poniedziałku do piątku, w dni robocze, od 9:00-18:00.

§ 1. Zamówienia i realizacja

1. Przepisy wspólne

1.1. MIW świadczy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie zamówienia złożonego MIW przez Klienta. Zamówienie może zostać złożone w formie ustnej, papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

1.2. Na podstawie złożonego zapytania MIW ustala z Klientem szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia w formie wyceny.

1.3. Szacowane ceny tłumaczenia są dostępne na stronie internetowej MIW www.przysiegly-francuski-miw.pl jak również innych stronach internetowych MIW. Tym niemiej, ceny podane na stronie mają charakter informacyjny, a rzeczywiste ceny tłumaczenia są zawsze podawane indywidualnie w formie wyceny.

1.4. Na podstawie otrzymanej wyceny Klient może zlecić MIW wykonanie tłumaczenia przesyłając wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wykonania tłumaczenia lub odstąpić od złożenia zamówienia. Zamówienie wykonania tłumaczenia przez Klienta następuje w takim wypadku z chwilą doręczenia MIW akceptacji kosztu tłumaczenia oraz wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania tłumaczenia przekazanych do wiadomości Klienta drogą e-mailową lub osobiście (chwila przyjęcia zamówienia do realizacji).

1.5. Dla Klientów, którzy podpisali z MIW umowę o stałej współpracy, zamówienie wykonania danego tłumaczenia następuje poprzez przesłanie przez Klienta wszystkich dokumentów i informacji koniecznych do wykonania tłumaczenia. Chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji jest w takim wypadku przesłanie wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania tłumaczenia przekazanych do wiadomości Klienta drogą e-mailową lub osobiście (chwila przyjęcia zamówienia do realizacji).

1.6. Klient przekazuje dokumenty i informacje związane z tłumaczeniem na ustalony adres lub adres poczty e-mail.

1.7. Klient zobowiązuje się nie kontaktować bez pośrednictwa MIW w okresie dwunastu miesięcy od daty ostatniego zamówienia, z tłumaczami, którzy brali udział świadczeniu usług na rzecz Klienta.

2. Tłumaczenia pisemne

2.1. Wyróżnia się tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione (zwykłe) i uwierzytelnione (przysięgłe).

2.2. Klient przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci wydruku, skanu lub pliku.

2.3 W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych Klient jest odpowiedzialny za przekazanie całościowego obrazu dokumentu, by umożliwić wykonanie przekładu zgodnie z zasadami wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

2.3.1 W szczególności, Klient jest odpowiedzialny:
a) za przekazanie informacji o zabezpieczeniach dokumentu, by na tłumaczeniu można było odnotować fakt ich występowania, a także
b) za przekazanie obrazu rewersu dokumentu, by na tłumaczeniu można było ująć występujący tam tekst lub inne elementy.

2.3.2 W przypadku, gdy przy odbiorze tłumaczenia okaże się, że dokument zawiera elementy, których Klient nie przekazał, będzie się to wiązać z odmową wydania tłumaczenia oraz koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów.

2.3.3 Koszty, o których mowa w pkt. 2.3.2 są związane z koniecznością wydania kolejnego egzemplarza tłumaczenia i obejmują: 30% kosztów tłumaczenia już wykonanego oraz 100% kosztów tłumaczenia elementów, które muszą znaleźć się na tłumaczeniu zgodnie z zasadami wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

2.3.4 W przypadku wskazanym w pkt. 2.3.2 wystąpi konieczność zmiany tłumaczenia, w związku z czym termin wydania tłumaczenia przedłuży się o od 1 do 14 dni.

2.4 W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych, co do których Klient życzy sobie by były poświadczone za zgodność z oryginalnym dokumentem, Klient jest zobowiązany dostarczyć oryginalny dokument do siedziby MIW.

2.4.1 Jeśli Klient zażyczy sobie, by tłumaczenie było poświadczone za zgodność z oryginałem, lecz nie dostarczy oryginału do siedziby MIW, tłumaczenie zostanie wydane jako poświadczone za zgodność z kopią.

2.4.2 W przypadku wskazanym w pkt. 2.4.1, Klient poniesie koszty przygotowania kolejnego egzemplarza tłumaczenia, poświadczonego za zgodność z kopią.

2.4.3 W przypadku wskazanym w pkt. 2.4.1 wystąpi konieczność zmiany tłumaczenia, w związku z czym termin wydania tłumaczenia przedłuży się o od 1 do 14 dni.

2.5 W przypadku przekazania do tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentu zawierającego zapis imion, nazwisk lub nazw własnych alfabetem innym niż łaciński, celem umożliwienia ich poprawnej transliteracji, Klient zobowiązany jest dostarczyć dokument podróży (paszport) lub jego kopię, zgodnie z art. 14 ust 2. Ustawy z dnia 25 listopada 2004 o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2004 nr 273 poz. 2702 ze zm.).

2.5.1 W przypadku, gdy Klient nie dostarczy dokumentów służących transliteracji wskazanych w pkt. 2.5, oznacza to wyrażenie zgody przez Klienta na zapis imion, nazwisk oraz nazw własnych w tłumaczonym dokumencie zgodnie z normą transliteracji według uznania tłumacza, przy czym Klient zrzeka się zgłaszania roszczeń dotyczących poprawności transliteracji.

2.5.2 W przypadku, gdy Klient dostarczy dokumenty służące transliteracji wskazane w pkt. 2.5, lecz zrobi to dopiero po przygotowaniu tłumaczenia, Klient zobowiązany jest ponieść koszty przygotowania kolejnego egzemplarza tłumaczenia, wynoszące 30% kosztów tłumaczenia.

2.5.3 W sytuacji opisanej w pkt. 2.5.5, przygotowanie tłumaczenia skorygowanego o transliterację może trwać od 1 do 14 dni.

2.6 Klient zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów do tłumaczenia uwierzytelnionego w takiej formie, jaka jest odpowiednia do dalszych czynności, do których będzie służyć Klientowi tłumaczenie. W szczególności MIW nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta dokumentów nieprzygotowanych do tłumaczenia, np. nie zawierających legalizacji, apostille, odpowiednich podpisów lub pieczęci. Pracownicy MIW mogą dzielić się swoją najlepszą wiedzą odnośnie wymogów formalnych wobec dokumentów przeznaczonych do tłumaczenia, lecz odpowiedzialność za ich spełnienie leży zawsze po stronie Klienta.

2.7 Klient zobowiązany jest do przekazania wraz z dokumentami do tłumaczenia uwierzytelnionego wszelkich informacji odnośnie wymogów formalnych dla samego tłumaczenia innych niż zapisane w ustawie i rozporządzeniach regulujących wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego, np. w przypadku gdy do tłumaczenia musi być załączona trwale kopia tłumaczonego dokumentu. Brak takiej informacji będzie skutkować dodatkowymi kosztami, o których Klient zostanie poinformowany po zgłoszeniu zapotrzebowania na niestandardową formę tłumaczenia, a także przedłużeniem czasu realizacji tłumaczenia o od 1 do 14 dni.

2.8 W sytuacji, gdzie w dokumencie przekazanym do tłumaczenia uwierzytelnionego znajduje się błąd, na tłumaczeniu uwierzytelnionym również znajdzie się błędny zapis. Jest to spowodowane faktem, że tłumacz przysięgły ma obowiązek zachowania wierności przekładu.

2.8.1 Na życzenie Klienta, po udowodnieniu przez Klienta, że dokument oryginalny rzeczywiście zawiera błędny zapis poprzez okazanie odpowiednich dokumentów, o ile tłumacz wyrazi zgodę, w tłumaczeniu może zostać zawarty przypis tłumacza mówiący o prawidłowym zapisie.

2.8.2 W sytuacji opisanej w pkt. 2.8.1, jeśli Klient dostarczy dokumenty dowodzące błędu w dokumencie oryginalnym dopiero po przygotowaniu tłumaczenia Klient zobowiązany jest ponieść koszty przygotowania kolejnego egzemplarza tłumaczenia, wynoszące 30% kosztów tłumaczenia.

2.8.3 W sytuacji opisanej w pkt. 2.8.1, przygotowanie tłumaczenia zawierającego przypis tłumacza może trwać od 1 do 14 dni

2.9. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego jest liczba stron rozliczeniowych w przetłumaczonym tekście.

2.10. Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego liczy 1800 znaków łącznie ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej.

2.11. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego uwierzytelnionego jest liczba stron rozliczeniowych w przetłumaczonym tekście. Strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków łącznie ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej.

2.12. Wyróżnia się następujące tryby tłumaczeń: weź razem to
a) tryb zwykły – tłumaczenie 5 stron przeliczeniowych dziennie, dostarczenie tłumaczenia w ciągu minimum 3 dni roboczych;
b) tryb przyspieszony – tłumaczenie 10 stron przeliczeniowych dziennie – powierzenie realizacji tłumaczenia w trybie przyspieszonym oznacza dodatkową opłatę w wysokości 50% standardowej ceny tłumaczenia;
c) tryb ekspresowy – tłumaczenie 15 stron przeliczeniowych dziennie – powierzenie realizacji tłumaczenia w trybie ekspresowym oznacza dodatkową opłatę w wysokości 100% standardowej ceny tłumaczenia.;
d) tłumaczenie na następny dzień – powierzenie realizacji tłumaczenia w trybie na następny dzień oznacza dodatkową opłatę w wysokości 50% standardowej ceny tłumaczenia;
e) tłumaczenie na ten sam dzień – powierzenie realizacji tłumaczenia w trybie na ten sam dzień oznacza dodatkową opłatę w wysokości 100% standardowej ceny tłumaczenia.

2.13. Klient akceptuje możliwość wystąpienia błędów i uchybień (np. językowych lub stylistycznych), związanych z brakiem czasu na dodatkową analizę i weryfikację przetłumaczonego tekstu w trybie: przyspieszonym, ekspresowym, na następny dzień, na ten sam dzień. Tym niemiej, MIW jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych wad w tym zakresie w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

2.14. W przypadku, gdy dokumenty przekazane do tłumaczenia są trudne do odczytania, bądź zawierają pismo odręczne MIW po wcześniejszym ustaleniu z Klientem, zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny tłumaczenia do 50% w zależności od trudności w odczytaniu tekstu.

2.15.1 Jeśli Klient nie dostarczy zapisu pismem maszynowym fragmentów dokumentu zapisanych pismem odręcznym, lub trudnych do odczytania, tłumacz może odczytać takie fragmenty według własnego uznania, w tym może zamieścić na tłumaczeniu przypis mówiący o nieczytelności zapisu. W takiej sytuacji Klient zrzeka się zgłaszania roszczeń dotyczących poprawności odczytania takich zapisów.

2.15.2 W sytuacji wskazanej w powyższym pkt. 2.15.1, jeśli Klient dostarczy zapis pismem maszynowym dopiero po przygotowaniu tłumaczenia Klient zobowiązany jest ponieść koszty zmiany tłumaczenia, które zależne są od rodzaju tłumaczenia oraz od zakresu zmian.

2.15.3 W sytuacji opisanej w pkt. 2.15.1, przygotowanie zmienionego tłumaczenia może trwać od 1 do 14 dni.

2.16. W przypadku konieczności zastosowania specyficznej nomenklatury w tłumaczeniu, Klient powinien dostarczyć glosariusz zawierający wszystkie zakresy słownictwa, które należy uwzględnić podczas wykonywania tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia glosariusza, MIW zastrzega sobie prawo do zastosowania słownictwa poprawnego zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką, jednak mogącego odbiegać od życzeń Klienta.

2.17. MIW nie ma obowiązku odtwarzania w tekście tłumaczenia rysunków, schematów, wykresów itp., których Klient nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office. MIW w porozumieniu z Klientem ustala taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Klientowi bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu etc.

2.18. Tryb i termin przekazania tłumaczenia jest ustalany z Klientem indywidualnie. W takim wypadku, dzień uzgodniony z Klientem na przekazanie tłumaczenia jest to dzień wykonania usługi. Przy ustalaniu trybu i terminu przekazania tłumaczenia nie uwzględnia się sobót, niedziel lub innych dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że uzgodniono inaczej.

2.19. O wykonaniu usługi MIW powiadamia Klienta wysyłając wiadomość SMS lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail, nie później niż w dniu wykonania usługi.

2.20. Zamówienia, które są wykonywane bez ustalonej z Klientem godziny realizacji, są przekazywane do godz. 17:00 w dniu ustalonym jako termin realizacji zamówienia, chyba, że ustalono inaczej.

2.21 Terminy przekazywania zrealizowanych zamówień obliczane są zgodnie z zapisami art. 111 Kodeksu Cywilnego, przy czym zamówienia przyjęte po godzinie 15:00 traktowane są jako przyjęte następnego dnia roboczego.

2.22. MIW ustala sposób dostarczenia tłumaczenia indywidualnie z Klientem, przy czym odebrać tłumaczenie w biurze MIW może tylko osoba fizyczna składająca zamówienie lub osoba fizyczna przez tę osobę upoważniona. Zamówienia mogą być również dostarczane osobiście przez osobę oddelegowaną przez MIW, operatora pocztowego, firmę kurierską, lub pocztą elektroniczną, w zależności od indywidualnych ustaleń.

2.23. Tłumaczenia uwierzytelnione są przekazywane Klientowi w jednym egzemplarzu. Klient może zamówić dodatkową kopię tłumaczenia w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi.

2.24. Tłumaczenia nieuwierzytelnione są przekazywane w wersji elektronicznej na adres e-mail Klienta, o ile nie uzgodniono inaczej. MIW przechowuje tłumaczenia nieuwierzytelnione w formie elektronicznej przez 14 dni.

2.25. Na prośbę Klienta, MIW wykona więcej egzemplarzy tłumaczeń uwierzytelnionych za dodatkową opłatą, wynoszącą 30% ceny tłumaczenia w trybie zwykłym.

2.25.1 W przypadku zamówienia dodatkowego egzemplarza po upływie 14 dni od dnia wykonania usługi, MIW ponownie wycenia tłumaczenie i wykonuje je na nowo, ponieważ tłumaczenia, a w szczególności tłumaczenia zawierające dane wrażliwe, nie przechowywane są przez MIW powyżej 14 dni, z uwagi na RODO.

2.26 Jako usługę komplementarną MIW może zaproponować asystę w zdobyciu na dokumencie apostille lub legalizacji w Ministerstwie Spraw zagranicznych.

2.26.1 Wykonanie usługi asysty przy zdobyciu apostille/legalizacji nie oznacza zobowiązania MIW do uzyskania na dokumencie klauzuli apostille/legalizacji, a jedynie uzupełnienie i złożenie wniosku o wydanie jej dla danego dokumentu. Oznacza to, że gdyby MSZ lub inny urząd odmówił wydania apostille z powodu braków na dokumencie lub z innych powodów formalnych, MIW przekazuje Klientowi uzyskane informacje, lecz opłata za złożenie wniosku nie jest zwracana, podobnie jak poniesione opłaty urzędowe. Opłaty urzędowe mogą zostać wykorzystane przy kolejnym wniosku o apostille/legalizację składanym przez nas w imieniu Klienta w tej samej instytucji.

3. Tłumaczenia ustne

3.1. Zlecając wykonanie tłumaczenia ustnego, Klient przekazuje wszelkie informacje o tematyce i charakterze tłumaczenia, a w przypadku tłumaczeń o specjalistycznej tematyce przekazuje również materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia. Natomiast, w przypadku tłumaczeń symultanicznych Klient z odpowiednim, minimum dwudniowym, wyprzedzeniem przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza materiały konferencyjne, tj. program konferencji, liczbę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.

3.2. Czas pracy tłumacza rozumiany jest jako dyspozycyjność i jest liczony jest od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się do wykonania usługi, do godziny, w której został zwolniony z obecności w miejscu wykonywania tłumaczenia i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (przerwy kawowe, obiadowe, czas przejazdu Klienta z tłumaczem,), a także czas po tłumaczeniu, lecz przed zwolnieniem z obecności, np. czas wprowadzania poprawek do aktu notarialnego lub przygotowywania aktu notarialnego do podpisu.

3.3. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako cała.

3.4. W przypadku tłumaczeń symultanicznych jednostką rozliczeniową jest blok czterogodzinny. W rezultacie, minimalna stawka za tłumaczenie symultaniczne w jednym dniu jest równa stawce za cztery godziny pracy. Co do zasady, w tłumaczeniu symultanicznym bierze udział dwóch tłumaczy. Tym niemiej, w określonych przypadkach, np. jeśli czas trwania tłumaczenia symultanicznego nie przekracza jednej godziny, MIW w porozumieniu z Klientem i tłumaczem może zaangażować do takiego tłumaczenia tylko jednego tłumacza.

3.5. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest blok czterogodzinny. W rezultacie, minimalna stawka za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równa stawce za cztery godziny pracy.

3.6. Do podstawowej stawki godzinowej dolicza się 50%:
a) za dodatkowe godziny pracy tłumacza, ponad osiem godzin w jednym dniu;
b) w przypadku tłumaczeń wykonywanych w tym samym dniu, w którym zostały zlecone;
c) za godziny tłumaczeń wykonywane w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz tłumaczenia wykonywane w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy;

3.7. W przypadku tłumaczeń wykonywanych poza Warszawą, Klient pokrywa oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania, koszty wyżywienia.

3.8. Dniem wykonania usługi tłumaczenia ustnego jest ostatni dzień, w którym tłumaczenie było realizowane.

§ 4. Odwołanie tłumaczenia

1. Przepisy wspólne

1.1. Klient ma prawo do odwołania złożonego zamówienia.

1.2. Odwołanie uznaje się za skuteczne gdy zostało ono złożone MIW w formie pisemnej osobiście lub wiadomością e-mail dostarczoną MIW w godzinach pracy.

2. Tłumaczenia pisemne

2.1. W przypadku odwołania zamówienia w trakcie lub po jego wykonaniu Klient jest zobowiązany do zapłaty (i) wynagrodzenia za faktycznie wykonaną pracę, tj. za część tłumaczenia, którą tłumacz zdążył wykonać oraz (ii) do zwrotu innych kosztów poniesionych przez MIW w związku z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług (np. koszty firmy kurierskiej, koszty obróbki graficznej, koszty przygotowania tekstu do tłumaczenia, koszty administracyjne), przy czym w każdym przypadku koszty administracyjne odwołania zamówienia wynoszą co najmniej 20% kosztu zamówienia.

3. Tłumaczenia ustne

3.1. W wypadku odwołania zamówienia przez Klienta później niż na 7 dni przed datą realizacji, Klient opłaca pełną kwotę wynagrodzenia.

3.2. W wypadku odwołania zamówienia przez Klienta później niż 14 dni przed jego realizacją Klient płaci 50% należnego wynagrodzenia.

3.3. Powyższe nie wyklucza obowiązku pokrycia przez Klienta ewentualnych kosztów dodatkowych powstałych w przypadku tłumaczeń wykonywanych poza Warszawą.

3.4. W przypadku tłumaczeń, których planowany czas trwania wynosi od dwóch do siedmiu dni, Klient może odwołać zamówienie bez konsekwencji na 21 dni przed rozpoczęciem tłumaczenia. Odwołanie zamówienia na 14 dni przed rozpoczęciem tłumaczenia powoduje konieczność pokrycia 50% należnego wynagrodzenia, a w terminie późniejszym konieczność pokrycia 100% należnego wynagrodzenia.

3.5. W przypadku tłumaczeń, których planowany czas trwania wynosi powyżej siedmiu dni, Klient może odwołać zamówienie bez konsekwencji na 30 dni przed rozpoczęciem tłumaczenia. Odwołanie zamówienia na 14 dni przed rozpoczęciem tłumaczenia powoduje konieczność pokrycia 50% należnego wynagrodzenia, a w terminie późniejszym konieczność pokrycia 100% należnego wynagrodzenia.

§ 3. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia muszą zostać zgłoszone MIW w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi.

2. Klient zobowiązany jest do przedstawienia listy reklamowanych uchybień w języku polskim lub w języku, w którym tłumaczenie zostało wykonane.

3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, MIW usuwa wady tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji lub według wyboru może odstąpić od prawa do usunięcia wad zwracając zapłaconą kwotę.

4. Uwzględniając reklamację MIW może udzielić Klientowi rabatu.

5. Reklamacji podlegać mogą: błędy ortograficzne, błędy gramatyczne, błędy merytoryczne, luki w tłumaczeniu, zgubione podczas tłumaczenia fragmenty tekstu.

6. Reklamacji nie podlegają: stylistyka tłumaczenia, układ graficzny dokumentu przetłumaczonego, nomenklatura użyta w tłumaczeniu jeśli jest poprawna.

7. Reklamacji nie podlegają tłumaczenia wykonane w trybie przyspieszonym, ekspresowym, na ten sam dzień lub na następny dzień.

8. W przypadku, gdy Klientem jest przedsiębiorca, wyłącza się przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi.

§ 4. Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność materialna MIW związana z wykonywaniem usług jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tłumaczenia.

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie przyspieszonym, ekspresowym, na ten sam dzień lub na następny dzień.

3. MIW nie uwzględnia kosztów (np. faktur, rachunków) związanych z przeprowadzeniem poprawek przez inną firmę powołaną przez Klienta.

4. MIW nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału. W takich sytuacjach stosują się zapisy pkt. 2.8, 2.8.1, 2.8.2 i 2.8.3.

5. MIW nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania (np. opóźnienia, zniszczenia dokumentów) podmiotów, którym powierzono dostarczenie tłumaczenia, tj. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, niezależnie od tego czy przesyłka została zlecona przez MIW, czy przez Klienta.

6. MIW nie odpowiada za zdarzenia (np. opóźnienia, zniszczenia dokumentów, plików etc.) wynikłe z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.

§ 5. Płatności

1. Wynagrodzenie MIW jest dokumentowane za pomocą dowodów sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. faktura VAT, paragon fiskalny). Termin i sposób zapłaty jest każdorazowo ustalony z Klientem.
2. Klient zobowiązany jest zgłosić chęć otrzymania faktury VAT zawierającej nr NIP podczas składania zamówienia. W sytuacji, gdy Klient nie zgłosi takiej chęci w momencie składania zamówienia, jedynym dokumentem sprzedaży pozostanie paragon, ewentualnie nie zawierająca nr NIP faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną.

3. MIW ma możliwość pobrania wynagrodzenia w całości lub w części z góry i uzależnienia przyjęcia zamówienia od jego otrzymania, np. w sytuacji pierwszego zamówienia od danego Klienta.

4. MIW ma możliwość dochodzenia nieterminowo regulowanych należności oraz naliczania odsetek za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również korzystania w tym zakresie z usług podmiotów zajmujących się windykacją należności.

5. W rezultacie, w przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności, MIW ma możliwość przekazania przeterminowanej należności do podmiotu zajmującego się windykacją należności, celem odzyskania należności drogą polubowną.

6. W przypadku nieskutecznej windykacji, MIW ma możliwość zbycia zaległych należności osobie trzeciej na mocy cesji wierzytelności.

§ 6. Prawa autorskie i poufność
1. Majątkowe prawa autorskie oraz pozostałe prawa własności intelektualnej do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po uregulowaniu pełnej kwoty należności na podstawie wystawionego przez MIW dowodu sprzedaży.

2. Wszystkie dokumenty i informacje przekazane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.).

3. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane w celu prawidłowego wykonania usług. MIW w swoich działaniach przestrzega zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności nie przechowuje danych w celach innych niż prawnie uzasadniony interes MIW.

4. MIW podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia.

5. MIW zastrzega sobie możliwość do udostępnienia otrzymanych od klienta dokumentów i informacji osobom współpracującym z MIW w celu wykonania usług.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych odrębnie pomiędzy MIW i Klientem. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa

2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne w całości lub w części bądź za niemożliwe do spełnienia, pozostałe postanowienia zachowują ważność i pozostają w mocy, zaś postanowienia dotknięte nieważnością lub niemożliwością zastępują postanowienia najbardziej zbliżone uwzględniające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie spory na tle postanowień niniejszego Regulaminu lub świadczonych usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby MIW. Tym niemiej, MIW i Klient będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów.