Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka francuskiego

Język francuski to (obok angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego) jeden z najpopularniejszych języków obcych w naszym kraju. Świadczy o tym rosnąca ilość szkół (a nawet przedszkoli), w których naucza się tego języka, czasami w większym wymiarze godzin niż angielskiego, który to dotychczas uchodził za język podstawowy. Stąd wielu studentów zastanawia się jak zostać tłumaczem przysięgłym języka francuskiego.

Po latach nauki, ci co bardziej utalentowani lingwistycznie mogą się ubiegać o wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych języka francuskiego. Aby móc przystąpić do egzaminu uprawniającego do wykonywania tego zawodu i nazywać się tłumaczem przysięgłym języka francuskiego, należy spełniać kilka kryteriów:

  • Kandydat musi być obywatelem polskim lub państwa należącego do UE lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (lub też mieć, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa)
  • Osoba musi posiadać wykształcenie wyższe lub jego odpowiednik z innego państwa,
  • Kandydat musi znać język polski,
  • Osoba nie może być karana za przestępstwo umyślne, skarbowe lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.
  • Jeśli posiada również pełną zdolność do czynności prawnych i z pozytywnym wynikiem zda egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego, czeka go ślubowanie i wpisanie na listę Ministerstwa Sprawiedliwości – potem może już tłumaczyć w sposób poświadczony.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Jednak aby cieszyć się statusem tłumacza przysięgłego języka francuskiego nie wystarczy świetna jego znajomość i umiejętność komunikacji w „codziennym” francuskim. Odpowiadając na pytanie: jak zostać tłumaczem przysięgłym języka francuskiego należy zacząć od egzaminu na tłumacza przysięgłego – egzamin państwowy weryfikuje wiedzę i słownictwo kandydata z zakresu bardzo szczegółowych i specjalistycznych zagadnień.

Kroki: jak zostać tłumaczem przysięgłym języka francuskiego

Najpierw potencjalni tłumacze muszą zmierzyć się z częścią pisemną egzaminu: w ciągu 4 godzin muszą przetłumaczyć 4 teksty specjalistyczne (np. pełnomocnictwa, postanowienia sądowe, dokumenty związane z budownictwem czy ekonomią). Po uzyskaniu min. 150 punktów z 200 możliwych mają możliwość podejścia do egzaminu ustnego. Zdawalność części pisemnej ostatniego egzaminu była stosunkowo wysoka – zdało 8 osób z 10 podchodzących, jednak warto nadmienić, iż większość kandydatów odpada po części ustnej – wiąże się to z pewnością z wyższym poziomem stresu, przymusem szybkiego myślenia i brakiem słownika pod ręką (który to przysługuje podczas tłumaczenia pisemnego).

2024 » Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka francuskiego

Zawód zaufania publicznego

Bycie tłumaczem przysięgłym francuskiego nie oznacza tylko praw i przywilejów płynących z tego tytułu, takich jak wyłączność na przekładanie wszelkich dokumentów wymagających pieczęci uwierzytelniającej. Tacy tłumacze są zaprzysięgani w Ministerstwie Sprawiedliwości i to właśnie temu resortowi podlegają w zakresie dodatkowych obowiązków, takich jak przymus stawiennictwa na wezwanie organów państwowych (takich jak policja czy prokuratura) oraz odpowiedzialności zawodowej i prawnej za wykonane tłumaczenia.

Ostatecznością w przypadku niewywiązywania się z obowiązków lub robienia tego w sposób budzący wątpliwości jest skreślenie tłumacza z ministerialnej listy i odebranie mu prawa do wykonywania tłumaczeń poświadczonych. Ponadto, tłumacz zobowiązany jest do prowadzenia repertorium, w którym odnotowuje wszystkie czynności związane z wykonywanymi zleceniami. Warto jednak podjąć wysiłek i podejść do egzaminu, ponieważ coraz więcej firm zagranicznych ( w tym francuskich) wchodzi na rynek polski, a co za tym idzie, dla dopełnienia wszelkich obowiązków urzędowych będą potrzebowały dokumentów tłumaczonych przysięgle.

Tłumacze przysięgli francuskiego w Polsce

Francuski, jako język zyskujący na popularności, ma coraz więcej reprezentantów w szeregach tłumaczy przysięgłych. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości zawód ten w Polsce czynnie wykonuje ponad 1.100 osób, co jest liczbą imponującą biorąc pod uwagę, że francuski jest równie dźwięczny i melodyjny, co skomplikowany.

Aby zyskać status tłumacza przysięgłego języka francuskiego należy zdać egzamin państwowy w dwóch częściach: pisemnej i ustnej. Po zaliczeniu etapu pisemnego (przetłumaczeniu czterech tekstów specjalistycznych i zdobyciu min. 150 punktów z 200 możliwych) wyznacza się termin egzaminu ustnego. Na nim z kolei należy wykazać się wielozadaniowością, ponieważ polega on na tłumaczeniu konsekutywnym (tłumaczenie po kilka zdań ze słuchu) oraz tłumaczeniu tekstu „a vista” (czytanie z kartki i jednoczesne tłumaczenie na głos).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części należy poczekać na termin zaprzysiężenia (co następuje dopiero po zebraniu większej liczby osób zdających). Wtedy to zostaje się wpisanym na listę osób uprawnionych do tłumaczenia przysięgłego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeśli zna się język francuski w stopniu biegłym, warto wykorzystać posiadaną wiedzę i wykształcenie, podjąć dodatkowe kroki w celu doszkolenia się i podejść do egzaminu – wszystko wskazuje na to, iż język francuski w najbliższych latach nadal będzie wykazywał tendencję wzrostową i zapewni tłumaczom stałe zajęcie.